PG-ÖD (Program Geliştirme - Ölçme Değerlendirme) Biriminin Amacı

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları'nda, kurumun eğitim anlayışına uygun olarak eğitim öğretim programlarının hazırlanması, planlanması, uygulanması, ölçme değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmektir.

PG-ÖD Biriminin İlkeleri

PG-ÖD Birimi, İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nın eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak;

 • Çalışmalarını, öğrencilerin çok yönlü gelişimleri gözetilerek bilgi ve iletişim toplumuna hazırlanmalarını esas alarak yürütür.
 • Eğitim ve öğretim etkinliklerinin, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişim özelliklerine uygun olmasına özen gösterir.
 • İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nın ders programlarında yer alan hedeflerin gerçekleşme düzeyini saptar.
 • Çalışmaları yürütürken Okul Müdürleri, Bölüm Başkanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Bilgi-İşlem Birimi ve ilgili diğer bölümlerle işbirliği yapar.

PG-ÖD Biriminin Çalışma Alanları 

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları PG-ÖD Birimi, akademik takvime uygun olarak aşağıdaki alanlarda belirlenen çalışmaları yapar:

Eğitim programlarını geliştirme bakımından;

 • Eğitim programlarının planlanmasında ve uygulanmasında yönetici ve öğretmenlere rehberlik ederek destek verir.
 • Öğretmenlerin ihtiyacına göre mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenler.
 • Öğretim etkinliklerinin planlanmasında öğretim materyallerinin seçilmesi, materyal geliştirme ve üretme çalışmalarında öğretmenlere yardımcı olur.
 • Eğitim ve öğretim uygulamaları hakkında öğrencilere, velilere anket uygular ve sonuçları değerlendirir.

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları bakımından;

 • İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları'na öğrenci seçme ve yerleştirme çalışmalarını yapar,
 • Öğrencilerin öğrenme düzeylerini izler,
 • Öğrencilerin öğrenme düzeylerini belirler,
 • Soru bankası oluşturup geliştirir,
 • Öğrencileri liseye giriş sınavına (LGS)  hazırlama çalışmalarını yürütür.

Alternatif Ölçme Değerlendirme

İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda alternatif ölçme değerlendirme çalışmaları da önemli yer tutar. Bu çerçevede; rubrikler, kontrol çizelgeleri, gözlem formları kullanılarak öğrencilerin performansları alternatif ölçme araçlarıyla değerlendirilir.

Raporlar

PG-ÖD Birimi, İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda öğrenim gören tüm öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okul yönetimlerine veri ve analizler sunmaktadır. Kullandığı ölçme değerlendirme programı ile her uygulama sonrası, sınav sonuçlarının ayrıntılı analizlerini ilgili kişi ve kurullara ulaştırır. Değerlendirmeler, uygulanan öğretim programına ve öğretme-öğrenme etkinliklerine yönelik geri bildirimleri de içerir.