Adiguzel-slogan

KVKK Aydınlatma Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ……………….(“Adıgüzel  Okulları”) tarafından yönetilmektedir. Adıgüzel  Okulları, bu Aydınlatma Metni’ni, velisi olduğunuz öğrencinin ve sizin bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin politikaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (“KVKK”) yer alan haklarınıza ilişkin bilgileri sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel verilerin korunması ve gizlilik Adıgüzel  Okulları için son derece yüksek  önem arz etmektedir. Adıgüzel  Okulları, kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari bütün önlemleri  almayı ve gerekli özeni göstermeyi ilke haline getirmiştir. Adıgüzel  Okulları veya bağlı kuruluşları  tarafından verilen hizmetler çerçevesinde kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve paylaşılması işbu Aydınlatma Metni ve üzerinde gerçekleştirilecek güncellemelere  tabidir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme :

KVKK’da yapılan tanımlamalara göre:

Kişisel Veri                       , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ,kişisel veriyi ifade etmektedir. Toplanan kişiler veriler arasında Toplanan ve işlenen kişisel veriler arasında ve örneklendirmek gerekirse  ;

 1. Kimlik Bilgisi: Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, öğrencinin ve aile bireylerinin ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal ve referansların ad ve soyad bilgileri,
 2. Özlük Bilgisi: Öğrencinin cinsiyet, velayet ve aile bireylerinin Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileri,
 3. İletişim Bilgisi: Öğrencinin, aile bireylerinin ve referansların telefon numarası, e-posta adresi bilgileri,
 4. Konum Bilgisi: Öğrenci ve aile bireylerinin ikametgâh adresi bilgisi,
 5. Mesleki Bilgiler : Öğrencinin, aile bireylerinin ve referansların unvan, mesleki deneyim bilgisi,
 6. Finansal Bilgiler : Öğrencinin ve aile bireylerinin maaş, menkul ve gayri menkul, banka hesap, nafaka, vergi numarası ve öğrencinin geçmişte almış olduğu mali yardım bilgisi,
 7. Görsel ve İşitsel Bilgi: Öğrencinin fotoğrafı,
 8. Hukuki Konular : Öğrencinin velayet bilgisi, mahkeme ve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler,
 9. Talep ve Şikâyet İşlemleri Bilgisi: Talep ve şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin bilgiler,
 10. Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları tarafından yapılan aramalar,
 11. Diğer: Öğrencinin ve aile bireylerinin mezuniyet ve öğrencinin detaylı öğrenim not ve lisan bilgileri vb . yer almaktadır.

İlgili kişi                         , Kişisel verisi işlenen gerçek kişi&kişileri,

Kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Adıgüzel  Okulları’na iletmiş olduğunuz ve Adıgüzel  Okulları tarafından edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Amaçları

İşbu aydınlatma metni ile beyan ederiz ki ,  tarafınızca ve kaydı yapılan &yapılacak velisi olduğunuz öğrenci tarafından okulumuza sağlanan , öğrenciliğin devamı süresince ve bitiminde öğrencilik statüsü kapsamında bulunan tüm kişisel verileriniz,  resim ve görüntülerinizin ve diğer kişisel verilerinizin  Adıgüzel Okulları nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, okulumuz   tarafından  kendi sistemlerine kaydedileceğini, bu sistemlerde depolanacağını, muhafaza edileceğini, verilerin değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceğini kabul etmekte ve K.V.K.K kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu aydınlatma metninin  okuyup anladığınızı ve onayladığınızı vekaleten yada temsilen hareket ettiğiniz 18 yaş altı öğrenci adına beyan etmektesiniz. 

Bu bağlamda Adıgüzel  Okulları’na iletmiş olduğunuz yada Adıgüzel  Okulları tarafından edinilen kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde Adıgüzel  Okulları’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı bölümleri ,  Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, kurum  içi operasyonlarını yürütebilmesi, Adıgüzel  Okulları ile bağlantılı ve ilgili kurumları  arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, hizmet alanların  ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının arttırılması, istatistik tutulması ve bu istatistiklere göre tanıtım ve ticari stratejilerinin belirlenmesi ve bunlar gibi meşru menfaatlerine uygun amaçlarla veri güvenliği sağlanarak işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz iş bu metinde belirtilen hukuki sebeplerle okula kayıt, öğrenciliğin devamı ve mezuniyet sonrasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler , 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu , 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ilgili maddeleri  ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında  eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için öğrencilik statüsü ile ilgili süreçlerin planlanması, yerine getirilebilmesi, , öğrencilerin öğrenim ücretlerinin ödenmesi sürecinde Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler  uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Adıgüzel Okulu  tarafından  sağlanan  internet hizmetinin kullanılması halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin  yerine getirilmesi amaçları ile  işlem sahibinin kimlik, adres ,resim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak vb amaçlarla işlenmektedir.

Bu bağlamda;

Öğrenci kayıt ve eğitim işlemlerinin yapılabilmesi, ödemelerin tahsil edilebilmesi, fatura düzenlenmesi, mezunlar ile iletişimin sürdürülmesi, gereken hallerde iletişime geçilebilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda yer alan işlemler ile internette gezinme süresinin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenmesi, stratejik planlama yapılması için veli mesleklerinin öğrenilmesi, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması, kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, çalışanların ve öğrencilerin sağlık durumuna uygun tedbirlerin alınması, kamu sağlığının temini, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması, vb. uygulamalar kişisel verilerin işlenmesi örnekleridir.

 

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Adıgüzel Okulları’na iletmiş olduğunuz yahut Adıgüzel  Okulları tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde  KVKK madde 8’e uygun olarak Adıgüzel  Okulları’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı bölümleri , Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, Adıgüzel  Okulları içerisinde yer alan kuruluşlar arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, turizm şirketlerine, ulaşım şirketlerine, otellere, bankacılara, denetim şirketlerine, müfettişlere, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurumlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.

Adıgüzel  Okulları hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Adıgüzel  Okulları bu doğrultuda KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurt dışına da aktarılabilecektir. Yurt dışına aktarımın gerekli olması durumundan ilgili kişilerden açık rıza talep edilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Çağrı Okulları kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuksal Amaç ve Yöntemi, KVKK kapsamındaki haklarınız;

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut Adıgüzel  Okulları’nın yasal/sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.

KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde Kullanılır?

K.V.K.K’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, K.V.K.K kapsamında veri sorumlusu olan T.C Ataşehir Meslek Yüksekokulu’na  başvurarak kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Yukarıda belirtilen 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Formu için;

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ……………….  adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız ve başvuru formunda belirtilen şekilde, Adıgüzel  Okulları’na ulaştırmanız gerekmektedir.

Adıgüzel Okulları, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Adıgüzel Okulları tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir.

Başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurul’a şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde Adıgüzel  Okulları’na iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler

Kişisel verileriniz Aydınlatma Metni dahilinde anlatıldığı şekilde saklanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Adıgüzel  Okulları  işbu Aydınlatma Metni içerisinde farklı zamanlarda değişiklik/ güncelleme yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Veri Sorumlusu: Adıgüzel …….

Adres  :

Telefon:

Faks    :

E-Posta: 

Web sitesi :